Общи Условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул.Съединение 120 ет.1 , ап.1, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203367078 и Потребителите ползващи фирмения Сайт, намиращ се на www.rddesignstudio.bg

Ползвайки този Сайт и съдържащата се в него информация, се приема, че потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА.

“АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД си запазва правото да променя „Общите условия“ без предизвестие, като публикува новите „Общи условия“ на Сайта си.

Договорът за продажба от разстояние между “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД.

Чрез електронна поръчка от електронния магазин могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на Потребителя.

Поръчки, направени след 15 часа и в дни на официални празници или събота и неделя, се обработват в първия работен ден след подаване на заявката.

“АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки на своя Сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски или неточности. “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на Сайта информация и не може да бъде отговорно за евентуални грешки или пропуски. „АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на Сайта на “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД.

“АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД не носи отговорност в случай, че закупената стока не може да бъде внесена в жилището на клиента по обичаен метод (през входната врата).

Всички представени в Сайта цени са в Български Лева с включен ДДС.

“АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Представените в Сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, с изключение на цената за доставка, която се посочва допълнително в процеса на пазаруване. Потребителят се задължава да заплати обявената в момента на покупката цена.

В цената на изделието не е включен транспорт, качване на стоката до жилището и монтаж, освен когато това не е указано изрично. Това са услуги, които се заплащат допълнително по отделен ценоразпис.

При поръчка на неналична стока, служител на “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД ще се свърже с Потребителя с информация за дата на доставка на стоката.

При Неналична стока Клиентът извършва авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора, след разговор със служител на “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД.

Срокът на доставката започва да тече от дата на получаване на авансовото плащане.

Потребителят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един от следните способи:

  • Наложен платеж . – При плащане чрез “наложен платеж”, Потребителят трябва да заплати дължимата сума на куриера при извършване на доставката. Потребителят получава при доставката от куриера касова бележка, в която е описана поръчаната стока, дължимата сума, както и цената на доставката.
  • Банков превод – Банков превод може да бъде направен на:

„АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД
IBAN КОД:BG43RZBB91551005609162
BIC КОД:RZBBBGSF
БАНКА РАЙФАЙЗЕН

Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес.

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с транспорт на куриерска фирма „Спиди“ АД или с „Еконт“ ЕООД

При доставката Получателят подписва приемо-предавателен протокол или товарителница, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки.

Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й.

При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата.

На основание чл. 50, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия:

1. Потребителят предварително писмено да информира “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД, на следния имейл адрес: office@rddesignstudio.bg, че на основание чл. 50, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

a. Дали стоката ще бъде върната от Клиента в магазина на “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД, или дали стоката ще бъде доставена в магазина от куриер.
b. банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

2. Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка.

3. Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и окомплектовки, в добър търговски вид.

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

5. В случай, че последният се възползва от правото си по чл. 50, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път до 14 дни /считано от дата на която потребителя е упражнил правото си на отказ/, на посочената банкова сметка, или в случай на плащане с карта, сумата се възстановява по същата карта.

Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове.

“АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в Сайта.

При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

При наличие на явни или скрити недостатъци на стоката Клиентът може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези недостатъци се извършва с протокол.

Гаранцията за мебели, закупени в разглобен вид, важи само ако са монтирани от монтажна група на “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД . Когато монтажът не е извършен от такава монтажна група, “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД поема гаранция само при доказан производствен дефект.

Гаранцията влиза в сила от датата на предаване на стоката.

Рекламации относно качеството се правят в шестмесечен срок от получаване на стоката.

Ако недостатъците са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД не отговаря за тези недостатъци.

Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок от две години считано от доставянето на потребителската стока, независимо от това дали производителят или “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата, като следва да се има предвид естеството на стоката и характера на несъответствието.

Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на оригинална касова бележка, придружаващи закупеното от Потребителя изделие, издадени от “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД.

При предявяване на рекламация следва Потребителят да се обърне първо към “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД е длъжно да я приведе в съответствие с договора за продажба, като привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД и Потребителя за решаване на спора.

Упражняването на това право на Потребителя не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от установения. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

След изтичане на едномесечния срок и когато Потребителят не е удовлетворен от решението на рекламацията, той има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя, а също и ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Гаранцията не влиза в сила при:
– неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния Потребител.
– повреди, предизвикани от неправилно преместване / следи от удари / или неправилна експлоатация.
– увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.
– неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и не спазване на специфичните условия на изделието.

След разопаковане на изделието се препоръчва Потребителят да изхвърли защитната опаковка на специално обособените за тази цел места, според вида на опаковката.

“АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД не се освобождава от изискванията на ЗЗП.

Защитата на личните данни на потребителя през целия процес на обработка им, както сигурността и защитата на личния му живот, на всички лични данни и сведения, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Потребителят дава своето изрично и свободно съгласие “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните му данни, за целите на обработката, включително за целите на подобряване на качеството на услугите на “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД, съгласно Политиките за поверителност .

“АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни, съгласно правомощията му като администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, както и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation).

Повече информация за това какви лични данни събираме може да намерите на страницата ни за обработка на личните данни, която е неразменна част от тези общи условия.

Дизайнът, структурата и съдържанието на тази Интернет страница са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД.

Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения и лога от сайта, само при изричното съгласие на “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД за това.

“АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият Сайт.

“АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен или неточен адрес.

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от електронния магазин стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова спорът ще бъде отнасян за разрешаване до компетентния съд.

Политика на “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД за използването на „бисквитки“ (cookies)

“АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД се стреми да предостави на клиентите си възможно най-доброто обслужване. Като част от тази дългосрочна стратегия, искаме да ви информираме, че сайтът на“АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД използва „бисквитки“, съобразени с изискванията на Google, за да подобри общата функционалност на сайта и качеството на рекламните оферти, които получавате. С използването на сайта вие се съгласявате с получаването на „бисквитки“.

Какво представляват „бисквитките“?
“Бисквитките” са малки текстови файлове, които се генерират и съхраняват на компютъра ви при всяко посещение на уебсайт. “Бисквитките” сe използват от почти всички търговски и корпоративни сайтове, защото те предоставят няколко безспорни предимства. Благодарение на тях вие можете по-лесно и бързо да навигирате в сайта, получавате по-надеждна и сигурна връзка с нашия сайт и най-вече получавате съдържание, оптимизирано според вашите лични интереси и предпочитания.
Бисквитките съхраняват информация на вашия компютър или друго устройство, с което се свързвате с интернет, за период от 30 дни. Съхраняваната информация се отнася до конкретните страници, които сте посетили, реклами, върху които сте кликнали, функционалностите на браузара, който използвате и др.

Какво представлява Политиката за поверителност и декларацията за поверителност
Тази Политика за поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на“АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД включително:

Какви лични данни събираме за Вас?
Каква е целта на тяхното събиране?
За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
С кого споделяме Вашите лични данни?
Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за ?
Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
С тази Политика за поверителност “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт.

Какво са лични данни?
Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.
Така напр. непряко идентифициране е мобилният телефон, пряко са трите имена и мобилен телефон.

Какви лични данни събира “АР ДИ-Вижуълс ЕООД“ за Вас ?
За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД събира следната информация за Вас:
Име, фамилия, телефон, електронна поща, организация, населено място, адрес, данни за банкова сметка и др. при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страницa www.rddesignstudio.bg, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари;
Име, фамилия, телефон, имейл ,адрес – при попълване на формата , обявена на нашата уеб-страница;
Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес
Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание“АР ДИ-Вижуълс ЕООД“ обработва личните Ви данни ?
Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и др.
“АР ДИ-Вижуълс ЕООД“ събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за стоки и услуги – на договорно основание.
“АР ДИ-Вижуълс ЕООД“ събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.
“АР ДИ-Вижуълс ЕООД“ обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.
“АР ДИ-Вижуълс ЕООД“ може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме Вашите лични данни, т.е. защо ги събираме, съхраняваме, предаваме и унищожаваме ?
Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:
За да Ви предоставим достъп до услугите/продуктите на нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
За да изпълним подадена от Вас поръчка на мебели/стоки на “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД
В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес

По какъв начин обработваме личните Ви данни?
За да предостави продукти и услуги, “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност по следните начини:
– чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД. Формулярите се предоставят на място в нашите магазини
– при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация;
– чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД;
– чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър
Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?
В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът е различен.
Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законова основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. Изтриват се перманентно от нашата система записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?
“АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети към Вас задължения.
“АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД има право да разкрива и предава личните Ви данни на дружествата от групата доколкото съществува легитимен интерес свързан с вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване е при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.
За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД да разкрие личните Ви данни на следните лица:
– подизпълнители и доставчици на услуги като експерти, консултанти, адвокати, дружества за събирания на вземанията;
Нашите партньори, които са свързани с предоставянето на услугите/продуктите, към които имате интерес;
Трети лица, на които сме възложили да обработват личните Ви данни;
Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?
Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:
По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз;
Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на Законодателството.
Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:
C Правото на достъп до личните данни, които “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД обработва за Вас и да получите копие от тях;
C Право да искате от “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@rddesignstudio.bg
C Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
C Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от “АР ДИ-Вижуълс“ ЕООД, в случай че са налице условията за това.
C Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
C Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето;
C Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на office@rddesignstudio.bg
C Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
C Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;
Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.
Как да се свържете с нас?
Може да се свържете с нас на моб.: 0894475517 ; e-mail: office@rddesignstudio.bg; адрес: гр.Шумен,ул.Отец Паисий 27 , магазин1

0
    0
    Количка
    Количката е празнаКъм Магазина